Tháng 3 - Năm 2021

Thứ Hai

29

Âm lịch (17/2/2021)

Ngày Bính Tý - Tháng Tân Mão - Năm Tân Sửu

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 3/2021

Thứ Hai
01
Tháng 3
 • Tức ngày 18/1/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
02
Tháng 3
 • Tức ngày 19/1/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
03
Tháng 3
 • Tức ngày 20/1/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
04
Tháng 3
 • Tức ngày 21/1/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
05
Tháng 3
 • Tức ngày 22/1/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
06
Tháng 3
 • Tức ngày 23/1/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
07
Tháng 3
 • Tức ngày 24/1/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
08
Tháng 3
 • Tức ngày 25/1/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
09
Tháng 3
 • Tức ngày 26/1/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
10
Tháng 3
 • Tức ngày 27/1/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
11
Tháng 3
 • Tức ngày 28/1/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
12
Tháng 3
 • Tức ngày 29/1/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
13
Tháng 3
 • Tức ngày 01/2/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
14
Tháng 3
 • Tức ngày 02/2/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
15
Tháng 3
 • Tức ngày 03/2/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
16
Tháng 3
 • Tức ngày 04/2/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
17
Tháng 3
 • Tức ngày 05/2/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
18
Tháng 3
 • Tức ngày 06/2/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
19
Tháng 3
 • Tức ngày 07/2/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
20
Tháng 3
 • Tức ngày 08/2/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
21
Tháng 3
 • Tức ngày 09/2/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
22
Tháng 3
 • Tức ngày 10/2/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
23
Tháng 3
 • Tức ngày 11/2/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
24
Tháng 3
 • Tức ngày 12/2/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
25
Tháng 3
 • Tức ngày 13/2/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
26
Tháng 3
 • Tức ngày 14/2/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Dậu, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
27
Tháng 3
 • Tức ngày 15/2/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
28
Tháng 3
 • Tức ngày 16/2/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Hợi, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
29
Tháng 3
 • Tức ngày 17/2/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
30
Tháng 3
 • Tức ngày 18/2/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
31
Tháng 3
 • Tức ngày 19/2/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2021