Tháng 11 - Năm 2021

Thứ Hai

29

Âm lịch (25/10/2021)

Ngày Tân Tỵ - Tháng Kỷ Hợi - Năm Tân Sửu

Ngày Câu Trận Hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 11/2021

Thứ Hai
01
Tháng 11
 • Tức ngày 27/9/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
02
Tháng 11
 • Tức ngày 28/9/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
03
Tháng 11
 • Tức ngày 29/9/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
04
Tháng 11
 • Tức ngày 30/9/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
05
Tháng 11
 • Tức ngày 01/10/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
06
Tháng 11
 • Tức ngày 02/10/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
07
Tháng 11
 • Tức ngày 03/10/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
08
Tháng 11
 • Tức ngày 04/10/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
09
Tháng 11
 • Tức ngày 05/10/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
10
Tháng 11
 • Tức ngày 06/10/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
11
Tháng 11
 • Tức ngày 07/10/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
12
Tháng 11
 • Tức ngày 08/10/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
13
Tháng 11
 • Tức ngày 09/10/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
14
Tháng 11
 • Tức ngày 10/10/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
15
Tháng 11
 • Tức ngày 11/10/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
16
Tháng 11
 • Tức ngày 12/10/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
17
Tháng 11
 • Tức ngày 13/10/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
18
Tháng 11
 • Tức ngày 14/10/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
19
Tháng 11
 • Tức ngày 15/10/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
20
Tháng 11
 • Tức ngày 16/10/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
21
Tháng 11
 • Tức ngày 17/10/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
22
Tháng 11
 • Tức ngày 18/10/2021 Âm lịch , Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
23
Tháng 11
 • Tức ngày 19/10/2021 Âm lịch , Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
24
Tháng 11
 • Tức ngày 20/10/2021 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
25
Tháng 11
 • Tức ngày 21/10/2021 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
26
Tháng 11
 • Tức ngày 22/10/2021 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
27
Tháng 11
 • Tức ngày 23/10/2021 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
28
Tháng 11
 • Tức ngày 24/10/2021 Âm lịch , Ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
29
Tháng 11
 • Tức ngày 25/10/2021 Âm lịch , Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
30
Tháng 11
 • Tức ngày 26/10/2021 Âm lịch , Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
31
Tháng 11
 • Tức ngày 27/10/2021 Âm lịch , Ngày: Quý Mùi, Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2021