Tháng 2 - Năm 2023

Thứ Hai

20

Âm lịch (1/2/2023)

Ngày Kỷ Dậu - Tháng Ất Mão - Năm Quý Mão

Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 2/2023

Thứ Tư
01
Tháng 2
 • Tức ngày 11/1/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
02
Tháng 2
 • Tức ngày 12/1/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Mão, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
03
Tháng 2
 • Tức ngày 13/1/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
04
Tháng 2
 • Tức ngày 14/1/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
05
Tháng 2
 • Tức ngày 15/1/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
06
Tháng 2
 • Tức ngày 16/1/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
07
Tháng 2
 • Tức ngày 17/1/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
08
Tháng 2
 • Tức ngày 18/1/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
09
Tháng 2
 • Tức ngày 19/1/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
10
Tháng 2
 • Tức ngày 20/1/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
11
Tháng 2
 • Tức ngày 21/1/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
12
Tháng 2
 • Tức ngày 22/1/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
13
Tháng 2
 • Tức ngày 23/1/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
14
Tháng 2
 • Tức ngày 24/1/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
15
Tháng 2
 • Tức ngày 25/1/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
16
Tháng 2
 • Tức ngày 26/1/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
17
Tháng 2
 • Tức ngày 27/1/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
18
Tháng 2
 • Tức ngày 28/1/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
19
Tháng 2
 • Tức ngày 29/1/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
20
Tháng 2
 • Tức ngày 01/2/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
21
Tháng 2
 • Tức ngày 02/2/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
22
Tháng 2
 • Tức ngày 03/2/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
23
Tháng 2
 • Tức ngày 04/2/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
24
Tháng 2
 • Tức ngày 05/2/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
25
Tháng 2
 • Tức ngày 06/2/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
26
Tháng 2
 • Tức ngày 07/2/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
27
Tháng 2
 • Tức ngày 08/2/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
28
Tháng 2
 • Tức ngày 09/2/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
29
Tháng 2
 • Tức ngày 10/2/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
30
Tháng 2
 • Tức ngày 11/2/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
31
Tháng 2
 • Tức ngày 12/2/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2023