Tháng 7 - Năm 2023

Thứ Tư

19

Âm lịch (2/6/2023)

Ngày Mậu Dần - Tháng Kỷ Mùi - Năm Quý Mão

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 7/2023

Thứ Bảy
01
Tháng 7
 • Tức ngày 14/5/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
02
Tháng 7
 • Tức ngày 15/5/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
03
Tháng 7
 • Tức ngày 16/5/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
04
Tháng 7
 • Tức ngày 17/5/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
05
Tháng 7
 • Tức ngày 18/5/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Tý, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
06
Tháng 7
 • Tức ngày 19/5/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Sửu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
07
Tháng 7
 • Tức ngày 20/5/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Dần, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
08
Tháng 7
 • Tức ngày 21/5/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Mão, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
09
Tháng 7
 • Tức ngày 22/5/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
10
Tháng 7
 • Tức ngày 23/5/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
11
Tháng 7
 • Tức ngày 24/5/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
12
Tháng 7
 • Tức ngày 25/5/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Mùi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
13
Tháng 7
 • Tức ngày 26/5/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Sáu
14
Tháng 7
 • Tức ngày 27/5/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Dậu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
15
Tháng 7
 • Tức ngày 28/5/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
16
Tháng 7
 • Tức ngày 29/5/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Hợi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
17
Tháng 7
 • Tức ngày 30/5/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Tý, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
18
Tháng 7
 • Tức ngày 01/6/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
19
Tháng 7
 • Tức ngày 02/6/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Năm
20
Tháng 7
 • Tức ngày 03/6/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
21
Tháng 7
 • Tức ngày 04/6/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
22
Tháng 7
 • Tức ngày 05/6/2023 Âm lịch , Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
23
Tháng 7
 • Tức ngày 06/6/2023 Âm lịch , Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
24
Tháng 7
 • Tức ngày 07/6/2023 Âm lịch , Ngày: Quý Mùi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
25
Tháng 7
 • Tức ngày 08/6/2023 Âm lịch , Ngày: Giáp Thân, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
26
Tháng 7
 • Tức ngày 09/6/2023 Âm lịch , Ngày: Ất Dậu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
27
Tháng 7
 • Tức ngày 10/6/2023 Âm lịch , Ngày: Bính Tuất, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
28
Tháng 7
 • Tức ngày 11/6/2023 Âm lịch , Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
29
Tháng 7
 • Tức ngày 12/6/2023 Âm lịch , Ngày: Mậu Tý, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
30
Tháng 7
 • Tức ngày 13/6/2023 Âm lịch , Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
31
Tháng 7
 • Tức ngày 14/6/2023 Âm lịch , Ngày: Canh Dần, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2023