Tháng 7 - Năm 2018

Chủ Nhật

8

Âm lịch (25/5/2018)

Ngày Tân Sửu - Tháng Mậu Ngọ - Năm Mậu Tuất

Ngày Kim Đường Hoàng đạo

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 7/2018

Chủ Nhật
01
Tháng 7
 • Tức ngày 18/5/2018 Âm lịch , Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
02
Tháng 7
 • Tức ngày 19/5/2018 Âm lịch , Ngày: Ất Mùi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
03
Tháng 7
 • Tức ngày 20/5/2018 Âm lịch , Ngày: Bính Thân, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Tư
04
Tháng 7
 • Tức ngày 21/5/2018 Âm lịch , Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
05
Tháng 7
 • Tức ngày 22/5/2018 Âm lịch , Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
06
Tháng 7
 • Tức ngày 23/5/2018 Âm lịch , Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
07
Tháng 7
 • Tức ngày 24/5/2018 Âm lịch , Ngày: Canh Tý, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
08
Tháng 7
 • Tức ngày 25/5/2018 Âm lịch , Ngày: Tân Sửu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
09
Tháng 7
 • Tức ngày 26/5/2018 Âm lịch , Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Ba
10
Tháng 7
 • Tức ngày 27/5/2018 Âm lịch , Ngày: Quý Mão, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư
11
Tháng 7
 • Tức ngày 28/5/2018 Âm lịch , Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
12
Tháng 7
 • Tức ngày 29/5/2018 Âm lịch , Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
13
Tháng 7
 • Tức ngày 01/6/2018 Âm lịch , Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy
14
Tháng 7
 • Tức ngày 02/6/2018 Âm lịch , Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật
15
Tháng 7
 • Tức ngày 03/6/2018 Âm lịch , Ngày: Mậu Thân, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Hai
16
Tháng 7
 • Tức ngày 04/6/2018 Âm lịch , Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba
17
Tháng 7
 • Tức ngày 05/6/2018 Âm lịch , Ngày: Canh Tuất, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
18
Tháng 7
 • Tức ngày 06/6/2018 Âm lịch , Ngày: Tân Hợi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm
19
Tháng 7
 • Tức ngày 07/6/2018 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc đạo , Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu
20
Tháng 7
 • Tức ngày 08/6/2018 Âm lịch , Ngày: Quý Sửu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy
21
Tháng 7
 • Tức ngày 09/6/2018 Âm lịch , Ngày: Giáp Dần, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật
22
Tháng 7
 • Tức ngày 10/6/2018 Âm lịch , Ngày: Ất Mão, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai
23
Tháng 7
 • Tức ngày 11/6/2018 Âm lịch , Ngày: Bính Thìn, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc đạo, Trực: Thâu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba
24
Tháng 7
 • Tức ngày 12/6/2018 Âm lịch , Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư
25
Tháng 7
 • Tức ngày 13/6/2018 Âm lịch , Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm
26
Tháng 7
 • Tức ngày 14/6/2018 Âm lịch , Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc đạo, Trực: Kiên
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu
27
Tháng 7
 • Tức ngày 15/6/2018 Âm lịch , Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy
28
Tháng 7
 • Tức ngày 16/6/2018 Âm lịch , Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trận Hắc đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (00h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Chủ Nhật
29
Tháng 7
 • Tức ngày 17/6/2018 Âm lịch , Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai
30
Tháng 7
 • Tức ngày 18/6/2018 Âm lịch , Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu 12 tháng năm 2018