Sao Hoa Cái – Luận giải ý nghĩa sao Hoa Cái

Sao Hoa Cái thuộc nhóm sao Bạch Hổ – Hoa Cái ( thường được gọi là Hổ Cái) là Đài Các Tinh và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Hoa Cái chủ phú quý, sự … Đọc tiếp

Sao Bạch Hổ – Luận giải ý nghĩa của sao Bạch Hổ

Sao Bạch Hổ là 1 sao đặc biệt khi vừa thuộc vòng sao Thái Tuế, vừa thuộc Tứ Linh lại cũng thuộc bộ Lục Sát Tinh cụ thể như sau Bạch Hổ là sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, … Đọc tiếp

Sao Phượng Các – Luận giải ý nghĩa sao Phượng Các

Phượng Các thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Phượng Các là Đài Cát tinh chủ về công danh, … Đọc tiếp

Sao Long Trì – Luận giải ý nghĩa sao Long Trì

Sao Long Trì thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Long Trì mang ý nghĩa công danh, quý hiển, may mắn, quyền … Đọc tiếp