Sao Thiếu Dương – Luận giải ý nghĩa của sao Thiếu Dương

Sao Thiếu Dương trong tử vi là ngôi sao thứ 2 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Là Phụ Tinh thuộc loại Thiện Tinh có đặc … Đọc tiếp