Sao Thiên Không – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Không

Sao Thiên Không là Phụ tinh loại Hung tinh, có đặc tính chỉ sự hoang hủy, phá tán. Hành: Hỏa.   Đặc điểm và ý nghĩa của sao Thiên Không Luôn luôn đồng cung với Thiếu Dương, và luôn có đủ Tứ Đức hội chiếu (Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức tam chiếu, Long Đức … Đọc tiếp