Sao Hữu Bật – Luận giải ý nghĩa của sao Hữu Bật

Sao Hữu Bật là phụ tinh thuộc loại Phù Tinh hay Hộ Tinh, có đặc tính là phò tá, giúp đỡ. Tên gọi tắt thường gọi của Hữu Bật là Hữu, đây là một trong sao bộ đôi Tả Phù và Hữu Bật. Gọi tắt là bộ Tả Hữu. Ngũ hành: Thổ Ý nghĩa của … Đọc tiếp