Cung Huynh Đệ – Luận giải ý nghĩa cung Huynh Đệ

Cung Huynh Đệ (hay còn gọi là cung Bào) là 1 trong những cung phức tạp, nhất là đối với gia đình đông anh em. Vì không sao nào chỉ danh anh, chị, em nên cung Bào chỉ nói lên một tình trạng tổng quát về huynh đệ mà thôi.

Tham gia nhóm thảo luận về Tử Vi

Ý nghĩa của cung Huynh Đệ

Cung Huynh Đệ hàm chứa các khía cạnh sau:
Số lượng anh em, chị em trong gia đình.
Số lượng trai so với gái.
Sự tương hợp hay xung khắc giữa anh chị em.
Anh chị em ruột, nuôi, dị bào.
Tình trạng sự nghiệp tổng quát của anh chị em.
Số phận 1 vài người đáng lưu ý.
Ảnh hưởng của anh chị em đối với mình.
Không phải chỉ có các sao tọa thủ ở Bào mới liên quan đến anh chị em. Phải kết hợp thêm các sao ở các cung Tật, Điền, Nô, Phúc để tìm kết luận chung.
Cũng như đối với cung Phụ mẫu, những chi tiết về anh chị em ở cung Bào, cũng không nên vội kết luận rằng số lấy sai giờ. Bao giờ cũng nên nghĩ rằng lá số chính yếu lá số của đương sự, chưa phải là số của thân nhân, cho nên những điều luận đoán về thân phận không đầy đủ, không hoàn toàn chính xác và rất tổng quát.
Hai cung Phụ và Bào nói lên môi trường sinh hoạt của một người trong gia đình giữa cha mẹ với anh em. Ảnh hưởng của 2 cung này quan trọng đối với tiền vận con người hơn là đối với hậu vận, bởi lẽ tuổi thiếu niên thường hay sống chung với cha mẹ và anh em và chịu sự chi phối của môi trường một cách mật thiết.

Tử Vi tại cung Huynh Đệ

Có anh lớn có thể nhờ vả, nương tựa (hoặc được đồng sự đề bạt), hoặc anh lớn giàu có. Thêm tứ sát và Không Kiếp thì khắc hại hoặc thiếu hoà hợp, nếu không anh chị em phá tán thất bại, suy sụp.
Anh chị em gần gũi bậc quyền quý, gặp Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu càng quý. Nếu gặp tứ sát Không Kiếp Hình kị thì chủ hình khắc, trong anh chị em có người suy bại sự nghiệp. Lưu sát kị nhập cung cũng nên đề phòng đại hạn hoặc lưu niên anh chị em bị hình khắc tổn thương hay phá tán, thất bại.
Gặp tứ sát, nếu cung phụ mẫu có Hồng Loan, Thiên Hỷ thì có thể là anh em khác mẹ, không đồng tâm. Thiên Mã hội chiếu, anh chị em tứ tán, mỗi người một nơi.
Gặp Thiên Phủ, ba anh chị em
Gặp Thiên Tướng, ba đến bốn anh chị em
Phá Quân hội chiếu, chủ về ba anh chị em, nhưng có hình khắc, hoặc chia tài sản ra ở riêng, hoặc anh chị em khác mẹ sinh ra. Nếu cung phụ mẫu tụ tập các sao đào hoa, lại có Hữu Bật thì càng có thể đoán có anh chị em khác mẹ.
Gặp Tả Hữu, năm anh chị em trở lên.
Hội hợp Xương Khúc, thì năm bảy người. Thêm Kình Đà Hoả Linh Thất Sát thì anh chị em là số chẵn, nếu không sẽ có hình khắc.
Tử Phá, ba người, bất hoà hoặc không giúp đỡ nhau, cũng có thể khác mẹ
Tử Phủ, ba người, anh chị em có chủ kiến riêng
Tử Tham, ba người, ở nhàn cung mà các sao sát kị hình thì hai người, hoà mục Tử Sát, hai người, gặp các sao sát kị thì một người có lòng tranh quyền
Tử Tướng, ba bốn người, thêm các sát kị thì hai người, tình cảm dễ đỗ vở

Thiên Cơ tại cung Huynh Đệ

Ít anh chị em. Nếu gặp sao phụ tá cát thì có thể tăng thêm số người.
Thiên Cơ miếu thì hai người, gặp cát tinh thì người có hiển quý
Có Cự Môn hoặc Thiên Lương, Thái Âm hội chiếu thì hai người
Thiên Cơ lạc hãm, thủ cung huynh đệ, anh em bất hoà, có chủ kiến riêng, gặp Thiên Lương Thiên Hình thì có tranh chấp, kiện tụng
Nếu gặp tứ sát, Hình, Mã, chủ về hình khắc, chia li
Thiên Cơ lạc hãm, gặp sát kị hình thì không có anh em hoặc có hình khắc
Thiên Cơ Thái Âm thì hai người. Gặp thêm sát tinh thì chia ly
Thiên Cơ Cự Môn thì hai người, có điều tiếng thị phi tranh chấp
Thiên Cơ Thiên Lương thì hai người, dễ vì hoàn cảnh mà chia ly, nhưng có thể gặp lại.

Thái Dương tại cung Huynh Đệ

Thái Dương nhập miếu thì anh em ba người trở lên, gặp cát tinh hội hợp thì anh em chủ về quý
Thái Dương lạc hãm với người sinh vào ban đêm, anh em tranh chấp, bất hoà, chia rẻ hoặc không giúp đỡ nhau. Gặp tứ sát Không Kiếp Hình, chủ về anh em hình khắc, bản thân vì anh em mà tổn thương, hoạ hại bất ngờ.
Thái Dương Thái Âm thì năm người, tình cảm tốt
Thái Dương Cự Môn được ba người, anh em có thể ở nước ngoài, gặp cát tinh là nhân tài sáng lập sự nghiệp
Thái Dương Thiên Lương thì hai người, hãm địa thì hoà, gặp sát tinh thì hình khắc Nếu thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt có thể tăng số anh chị em

Vũ Khúc tại cung Huynh Đệ

Vũ Khúc nhập cung huynh đệ, chủ về không hoà hợp, không có trợ lực, nhập miếu thì hai người, gặp cát tinh thì có trợ giúp
Vũ Khác lạc hãm thì một người
Xương Khúc thì ba người trở lên, gặp Tả Hữu thì cũng ba người trở lên
Thất Sát Phá Quân thì chỉ một người, gặp sát tinh thì không có anh em, hoặc khác mẹ Tứ sát, Không Kiếp hội họp thì không có anh em
Vũ Phủ thì ba người, gặp các sao sát, kị, hình hoặc hai người nhưng thiếu hoà
Vũ Tham thì hai người, gặp thêm sát tinh thì một người
Vũ Tướng thì hai hoặc ba người, ở hãm địa có thêm sát tinh thì hình khắc
Vũ Sát thì một người, nhưng không hoà
Vũ Phá, một người, nhưng thiếu hoà, thêm Thiên Hình dễ tranh chấp, kiện tụng.

Thiên Đồng tại cung Huynh Đệ

Thiên Đồng nhập miếu thì bốn người trở lên, hoà mục, ít trợ lực
Thiên Đồng hãm thì hai người, anh em nhu nhược
Thiên Đồng gặp tứ sát, Thiên Phủ, Không Kiếp thì anh em hình khắc bất hoà, nên ở riêng
Thiên Đồng Thìn Tuất, có anh em khác mẹ, gặp Tả Hữu Xương Khúc thì sáu người trở lên
Đồng Lương thì ba người, ngầm tranh chấp, Đồng Lương ở Dần Thân, gặp sát tinh, phần nhièu không có anh em
Đồng Âm thì năm người.

Liêm Trinh tại cung Huynh Đệ

Liêm Trinh nhập miếu, anh chị em hai người, hoà hợp
Hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, Thiên Quý, Thiên Phủ được 3 – 5 người
Gặp tứ sát, Không Kiếp, Hình, chủ về hình khắc, tai nạn, tật bệnh, bất hoà, nên ở riêng hoặc ở nơi khác. Liêm Tướng được 2 người
Liêm Phủ được 2 – 3 người. Gặp Xuwong Khúc Tả Hữu được 3 người
Liêm Tham ít người, anh em dễ oán giận, thêm sát tinh thì không có anh em
Liêm Sát được 1
Liêm Phá được 1, nhưng dễ bất hoà.
Thiên Phủ nhiều anh em, năm người trở lên
Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, anh em nhiều tài năng, giúp đỡ nhau
Thiên Phủ có Vũ Khúc Liêm Trinh hội hợp thì có hình khắc, thêm Văn Khúc thì anh chị em có phần giả dối. Thêm tứ sát, Hoá Kỵ, Thiên Hình, Không Kiếp, Hao thì hình khắc bất hoà, hoặc anh chị em chỉ có 2 người, cần mệnh tạo giúp đỡ.
Thiên Phủ có Thất Sát, Phá Quân thì dễ chuốc oán. Thêm tứ sát, Không Kiếp thì anh em chỉ 2 người.

Thái Âm tại cung Huynh Đệ

Miếu thì anh chị em năm người
Hãm được 3 người, không đồng tâm, thêm Thiên Cơ thì 2 người
gặp Khoa Lộc Quyền thì anh em phú quý đa tài
Gặp tứ sát Không Kiếp, chủ hình khắc, bất hoà hoặc ở riêng và bất hoà
Thái Âm Hoá Kỵ gặp Thiên Lương, thêm sát tinh, chủ về anh em có âm mưu Thái Âm Thiên Đồng đối nhau, có chị cả tốt, nếu không dễ hình khắc.

Tham Lang tại cung Huynh Đệ

Gặp Tả Hữu, Khôi Việt thì anh em hoà mục, trợ giúp, có thể giữ sinh hoạt bình thường Có Tử Vi thì 2 người
Có Liêm Trinh thì 1 người, hoặc bất hoà
Có Vũ Khúc hội chiếu thì không có anh em, hoặc có anh em cùng cha khác mẹ.
Tham Lang lạc hãm thủ cung huynh đệ cũng chủ về có anh em khác mẹ
Tham Lang có Hoả Linh Kình Đà Thiên Hình hội chiếu có anh em khác mẹ, hình khắc bất hoà, anh em tranh đoạt vất chất.

Cự Môn tại cung Huynh Đệ

Miếu thì hai người
Có Thái Dương đồng độ thì ba người. Thêm Tả Hữu Khôi Việt Xương Khúc Ân Quang Thiên Quý Thiên Phúc hội hợp, thêm Khoa Lộc Quyền thì trong anh em có người sáng lập sự nghiệp
Cự Môn Thiên Cơ thì 2 người
Cự Môn Thiên Đồng thì anh em kết nghĩa, nhưng lại trở mặt
Cự Môn gặp Không Kiếp Đại Hao hội chiếu, có thể bị anh em bóc lột. Có tứ sát, âm sát, cô thần quả tú chiếu thì hình khắc, thị phi, tranh chấp. Cự Môn Hoá Kỵ chủ điều tiếng thị phi, còn chủ về tai nạn bệnh tật phá tán

Thiên Tướng tại cung Huynh Đệ

Miếu, với Tả Hữu hội chiếu thì năm người trở lên, có Tử Vi đồng độ thì ba người trở lên, anh em hay tranh hơn thua
Thiên Tướng có Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ thì anh chị em hai người, không hợp
Thiên Tướng gặp Hoá Lộc Hoá Quyền, Hoá Khoa và Lộc Tồn thì anh em phát đạt, có tiền có thế
Thiên Tướng có Vũ Khúc và Phá Quân vây chiếu, gặp Tả Hữu thì anh em tuy nhiều nhưng có hình thương, hoặc có anh em khác mẹ, em nhỏ hơn nhiều tuổi

Thiên Lương tại cung Huynh Đệ

Nhập Miếu, với Tả Hữu Khôi Việt thì 5 người trở lên, anh em hoà nhau. Nếu không có Tả Hữu thì có thể anh em khác mẹ.
Thiên Lương nhập miếu gặp Khôi Việt mà thiếu Tả Hữu thì chỉ 2, 3 người, ngầm tranh chấp nhau Thiên Lương Thái Dương đông độ Mão Dậu chủ về tranh đạo gia sản, xảy ra hiểu lầm đố kị
Thiên Lương Thiên Cơ đồng độ hội chiếu thì anh em chỉ 2 người.

Thất Sát tại cung Huynh Đệ

Nhập Miếu mà có Khoa Lộc Quyền, Tả Hữu thì nhiều anh em nhưng hình khắc Tại Dần Thân thì anh em phần nhiều thanh cao
Thất Sát Tí Hợi, anh em có thể quý
Thìn Tuất, anh em có thể phú nếu có sát tinh, Hoá Kỵ hội chiếu, có thể bị bệnh, hình khắc, chia ly.

Phá Quân tại cung Huynh Đệ

Chủ về anh em ở riêng hoặc hình khắc.
Phá Quân thủ huynh đệ, bản thân thường là con trưởng, hoặc tuy ở hàng hai hoặc ba nhưng trong 1 số tình huống lại giống con cả. Như là anh cả mất hoặc làm con nuôi người khác, hoặc chị gái lấy chồng, bản thân gánh tránh nhiệm trưởng nam trưởng nữ.
Phá Quan có cát tinh đồng độ hội chiếu, anh em nương tựa nhau sát tinh hội chiếu thì hình khắc, cô đơn
Tử Phá đồng độ thì ba người, nhưng bất hoà và anh em khác mẹ, đồng sự kết bè kết đảng Vũ Phá đồng độ thì hai người, nhưng thiếu hoà
Liêm Phá thì chỉ 1.

Ý nghĩa các Phụ Tinh tại cung Huynh đệ

Lộc Tồn tại cung Huynh Đệ

Ở cung vượng, không gặp tứ sát, Không Kiếp, anh em có người quý hiển Ở Trường Sinh thì có duyên tốt với anh chị em
Có Thiên Mã thì trong anh chị em có người phát đạt nơi khác.

Thiên Mã tại cung Huynh Đệ

Có sao phụ tá cát, anh em tuy ở xa nhưng giúp đỡ nhau
Nếu cát và hung cùng tụ thì anh em khác mẹ, chia thành phe, nếu cát có lực thì anh em một số xa cách, một số qua lại nhau

Tả Phụ tại cung Huynh Đệ

Gặp cát tinh, được anh em trợ giúp, gặp tứ sát, hình kị thì bị anh chị em làm liên luỵ.
Gặp Không Kiếp, sát, kị thì tình cảm tốt đẹp trở nên thay đổi, anh chị em gặp nạn bất ngờ.

Hữu Bật tại cung Huynh Đệ

Gặp Vũ Sát, thêm sát tinh, chủ về hình khắc. Phụ mẫu nhiều đào hoa, anh em khác mẹ
Hữu Bật gặp Không Kiếp, Hoá Kỵ nhiều sát tinh thì không có anh em

Văn Xương tại cung Huynh Đệ

Văn Xương gặp Thiên Phủ, Tả Hữu thì được anh chị em giúp đỡ
Văn Xương gặp Kình Đà thì giữa anh chị em có sự tranh chấp Văn Xương hãm gặp Không Kiếp, Kị thì ít anh chị em, còn bất hoà

Văn Khúc tại cung Huynh Đệ

Văn Khúc gặp Thất Sát, thêm sát tinh thì anh chị em bất hoà
Văn Khúc hãm địa, gặp Không Kiếp thì ít anh em, nhiều điều tiếng. Thêm Kình Dương Thiên Hình chủ về tranh chấp, kiện tụng.

Thiên Khôi tại cung Huynh Đệ

Quý chứ không giàu gặp sao cát, anh em giúp đỡ nhau

Thiên Việt tại cung Huynh Đệ

Giống Thiên Khôi, nhưng đề kháng sát tinh không bằng

Hoả Linh tại cung Huynh Đệ

Không ưa Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, chủ về ít anh em
Gặp Không Kiếp Hoá Kỵ thì hình khắc
Gặp Tham Lang thì anh chị em có tiền của bất ngờ, thêm Hoá Kỵ Đại Hao, sát tinh thì không phải

Kình Dương tại cung Huynh Đệ

Gặp Kỵ, Hình thì tranh chấp, kiện tụng, gặp Thiên Lương càng đúng
Gặp Không Kiếp, Hao, Hoả Linh, trong anh chị em có người thất bại, không nên hợp tác.

Đà La tại cung Huynh Đệ

Anh chị em ít qua lại, không bất hoà Thiên Mã, anh chị em rời xa quê hương

Địa Không tại cung Huynh Đệ

Anh em khác mẹ, anh em ở xa nhau
Thêm sát tinh thì anh chị em có người có ý xấu

Địa Kiếp tại cung Huynh Đệ

Anh em khác mẹ hoặc xa nhau
Không Kiếp giáp Huynh Đệ, bất lợi về anh em. Không Kiếp giáp Liêm Kỵ, anh chị em có chuyện thương tâm.

Các câu phú cho cung Huynh Đệ

* Xét xem huynh đệ cho tường
Triệt Tuần xung củng đầu đàng ly tông
* Sinh lai hãy đoán khắc xung
Hễ là Địa Kiếp Thiên Không chẳng nhiều * Tướng Quân Lộc Mã cung triều
Anh em có kẻ thuận chiều công danh
* Tuần Triệt Không Kiếp giao liên
Anh em có kẻ để phiền lụy thân
* Trường Sinh Đế Vượng đa nhân
Thai cùng Nhật Nguyệt có lần song sinh * Tam Không ngộ Dưỡng đinh ninh Nuôi con nghĩa dưỡng giúp mình yên vui * Tử Tang Tả Hữu cùng ngồi
Có chị em gái duyên ôi chẳng lành
* Tang Môn gặp Mã đinh ninh
Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu * Dưỡng Thai Triệt Vượng lâm vào Trong anh em có dị bào chẳng không * Đào Hoa Thai Hỉ trong cung
Phá Quân Tướng Phục chiếm xung cõi ngoài Có chị em gái theo trai
Say mê đến nổi hoang thai bỏ mình
* Trong thời Tướng Phá Phục Binh
Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng
Anh em có kẻ tư thông hẳn rồi
* Gặp sao Hóa Kị khiếm hòa
Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau * Phá phùng Hình Kị đồng xung
Anh em bất thuận những đường trở tranh * Âm Dương chiếu với Hỉ tinh
Âm cung Thiên Phúc cũng sinh dị bào
* Tử Vi Tả Hữu Riêu Đào
Có chị em gái chìm vào phấn son
* Tướng Thai Đế Vượng hợp cùng
Dị bào có kẻ trong vòng đệ huynh
* Thìn Tuất Thất Sát một mình
Lộc Tồn Cô Quả anh em có nào
* Khúc Xương Thái Tuế cung Bào
Có người anh trưởng thấp cao tung hoành * Đẩu Quân kỵ huynh đệ cung

1 bình luận về “Cung Huynh Đệ – Luận giải ý nghĩa cung Huynh Đệ”

Viết một bình luận